Select your language

ອິນຊີປະກັນຊີວິດ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

Image

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາໂດຍຫຍໍ້

ບໍລິສັດ ອິນຊີປະກັນຊີວິດ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ສ້າງຕັ້ງຂື້ນເມືອວັນທີ 23 ສິງຫາ 2016. ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍທ່ານ ມະໂນທຳ ເພັດສີລິເເສງ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ 0140/ກງ,ຄລພ. ລົງວັນທີ 13 ກຸມພາ 2017.
ບໍລິສັດ ອິນຊີປະກັນຊີວິດ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ສໍານັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນ23ສິງຫາ, ໜ່ວຍ10, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຮູບເເບບການລົງທຶນພາຍໃນ 100% ໂດຍ ບໍລິສັດ ອິນຊີ ກຣຸບ 

ວິໃສທັດ ອິນຊີ ປະກັນຊີວິດ

ໃນທຸກໆບັນຫາເຮົາເບີ່ງເຫັນໂອກາດສະເໝີ ໂອກາດທີ່ວ່ານັ້ນກໍ່ຄືໂອກາດຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ເເລະ ເບີ່ງເເຍງຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ໄດ້ມີທຶນການສຶກສາ, ມີເງິນໃຊ້ຕະຫຼອດກະສຽນ, ບໍ່ເປັນພາລະໃຫ້ລູກຫຼານ.
ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາຄື: ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຄົນ​ເພື່ອ​ບັນ​ລຸ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ສູງ​ສຸດ​ໃນ​ຊີ​ວິດ​ ໂດຍສຸມໃສ່ການປະກັນຊີວິດ ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງໄດ້ສໍາລັບທຸກຄົນ ແລະ ໃນລາຄາທີ່ເຫມາະສົມລວມທັງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ທາງດ້ານການປະກັນຊີວິດ.

ສະໂລເເກນ ອິນຊີ ປະກັນຊີວິດ.

  • ໃຫ້ພວກເຮົາເບີ່ງເເຍງທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ
  • ພວກເຮົາດູເເລທ່ານເໝືອນຄົນໃນຄອບຄົວ.
  • ອິນຊີປະກັນຊີວິດ ມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະປົກປ້ອງຄວາມຮັ່ງມີ. ຊ່ວຍເພີ່ມຊັບສິນ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນປະຫຍັດ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍໃນປະຈຸບັນ

ການບໍລິການຂອງອິນຊີປະກັນຊີວິດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.


Image
Image

ຈ່າຍ 15ປີ ຄຸ້ມຄອງ 20ປີ

ຜູ້ເອົາປະກັນຊີວິດຈະໄດ້ຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ 15ປີ ເເລະ ຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງເຖິງ 20ປີຟຣີ
Image

ຮັບເງິນໂບນັດທຸກໆ 2ປີ

ຜູ້ເອົາປະກັນຈະໄດ້ຮັບເງິນໂບນັດທຸກໆ 2ປີມູນຄ່າ 750,000ກີບ/ຄັ້ງ ລວມມູນຄ່າ 6,750,000ກີບ (ສາມາດຖອນເງິນສົດໄດ້)
Image

ສາມາດຖອນເງິນຄືນໄດ້

ຜູ້ເອົາປະກັນສາມາດຍົກເລີກສັນຍາ ຫຼື ຖອນເງິນຄືນໄດ້ກໍລະນີຈ່າຍຄ່າທຳນຽມຄົບ 2ປີຂື້ນໄປ ແລະ ຕ້ອງລໍຖ້າອີກ 5ປີເຖີງຈະໄດ້ເງິນຄືນ.
Image

ຢູ່ຄົບສັນຍາຮັບເງິນຄືນ 150%

ຜູ້ເອົາປະກັນຢູ່ຄົບຕາມສັນຍາ 20ປີຈະໄດ້ຮັບຄືນລວມມູນຄ່າ 29,250,000ກີບ ທັນທີ.
Image

ເສຍຊີວິດຮັບເງີນ 15,000,000ກີບ

  • ກໍລະນີເສຍຊີວິດດ້ວຍອຸປະຕິເຫດ ຮັບເງິນທັນທີ 15,000,000ກີບ
  • ກໍລະນີເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດຂອງຜູ້ກ່ຽວປີທຳອິດຮັບເງິນຄືນ 60% ຂອງຄ່າທຳນຽມທີ່ຈ່າຍມາ
  • ສ່ວນປີທີ 2 ຂື້ນໄປແມ່ນຮັບເງິນມູນຄ່າ 15,000,000ກີບທຸກກໍລະນີ.
Image

ຄໍ້າປະກັນເງິນກູ້

ສາມາດໃຊ້ໃບກົມມະທັນມາຄໍ້າປະກັນເງິນກູ້ຈາກສະຖາບັນເງິນຕິດປີກໄດ້ ເພື່ອເອົາເງິນເປັນກ້ອນໄປສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ.

ປະກັນຊີວິດສະສົມຊັບ(ອິນຊີພາລວຍ)

Image

3 ຢ່າງໃນ 1 ດຽວ! ອອມເງີນ! ຄຸ້ມຄອງຊິວິດ! ໂບນັດ!

ຈ່າຍ 15ປີ ຄຸ້ມຄອງ 20ປີ
ຜູ້ເອົາປະກັນຊີວິດຈະໄດ້ຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ 15ປີ ເເລະ ຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງເຖິງ 20ປີຟຣີ
ຮັບເງິນໂບນັດທຸກໆ 2ປີ
ຜູ້ເອົາປະກັນຈະໄດ້ຮັບເງິນໂບນັດທຸກໆ 2ປີມູນຄ່າ 750,000ກີບ/ຄັ້ງ ລວມມູນຄ່າ 6,750,000ກີບ
(ສາມາດຖອນເງິນສົດໄດ້)
ສາມາດຖອນເງິນຄືນໄດ້
ຜູ້ເອົາປະກັນສາມາດຍົກເລີກສັນຍາ ຫຼື ຖອນເງິນຄືນໄດ້ກໍລະນີຈ່າຍຄ່າທຳນຽມຄົບ 2ປີຂື້ນໄປ
ແລະ ຕ້ອງລໍຖ້າອີກ 5ປີເຖີງຈະໄດ້ເງິນຄືນ.
ຢູ່ຄົບສັນຍາຮັບເງິນຄືນ 150%
ຜູ້ເອົາປະກັນຢູ່ຄົບຕາມສັນຍາ 20ປີຈະໄດ້ຮັບຄືນລວມມູນຄ່າ 29,250,000ກີບ ທັນທີ.
ເສຍຊີວິດຮັບເງີນ 15,000,000ກີບ
-    ກໍລະນີເສຍຊີວິດດ້ວຍອຸປະຕິເຫດ ຮັບເງິນທັນທີ 15,000,000ກີບ
-    ກໍລະນີເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດຂອງຜູ້ກ່ຽວປີທຳອິດຮັບເງິນຄືນ 60% ຂອງຄ່າທຳນຽມທີ່ຈ່າຍມາ
-    ສ່ວນປີທີ 2 ຂື້ນໄປແມ່ນຮັບເງິນມູນຄ່າ 15,000,000ກີບທຸກກໍລະນີ.
ຄໍ້າປະກັນເງິນກູ້
ສາມາດໃຊ້ໃບກົມມະທັນມາຄໍ້າປະກັນເງິນກູ້ຈາກສະຖາບັນເງິນຕິດປີກໄດ້ ເພື່ອເອົາເງິນເປັນກ້ອນໄປສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ.

ຕາຕະລາງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່.


Image